Gebruikersvoorwaarden Fietsvrouwen® community

Fietsvrouwen is een eenmanszaak gevestigd op De Gaarden 78, 8101 ZA Raalte  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77609026.

Fietsvrouwen beheert een online platform speciaal voor vrouwen. Op het platform vind je blogartikelen, tips en leuke evenementen. Daarnaast is er een community en app waar vrouwelijke fietsers verbinden en elkaar motiveren en inspireren. 

In deze gebruikersvoorwaarden lees je onder welke voorwaarden jij gebruik kunt maken van ons online platform. We hebben ons best gedaan om deze gebruikersvoorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en zo min mogelijk moeilijke juridische termen te noemen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@fietsvrouwen.cc. 

Voor het gebruik van onderdelen van ons platform, brengen wij geen kosten in rekening. In plaats daarvan werken wij samen met partners die via ons platform adverteren. Door gebruik te maken van ons platform, stem je ermee in dat wij je advertenties kunnen laten zien waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor jou. Om dit te bepalen, gebruiken wij je persoonsgegevens. In onze privacy- en cookieverklaring lees je hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. 

Als je gebruik wil maken van ons platform, dan ga je automatisch akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en doe je automatisch de toezeggingen die in deze gebruikersvoorwaarden staan. Wil je een betaald lidmaatschap bij ons afsluiten of een andere betaalde dienst of betaald product bij ons kopen? Dan zijn daarop onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Begrippen

Fietsvrouwen®: de partij die het online platform beschikbaar stelt en daarmee de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden.
Website: de website van Fietsvrouwen® te bereiken via: https://fietsvrouwen.cc, waar je het online platform kunt vinden.
Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) die gebruik wil maken van het online platform van Fietsvrouwen®.

Artikel 2 - Account

1. Om gebruik te kunnen maken van (onderdelen) van ons platform, is het noodzakelijk dat gebruiker een account aanmaakt met naam, een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Per gebruiker is het toegestaan om één account aan te maken.
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor dit account en zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van haar account. Dit betekent onder andere dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.
3. Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van het account, neemt gebruiker direct contact op met Fietsvrouwen®.
4. Gebruiker is zich ervan bewust dat wanneer zij communiceert in de app, deze communicatie ook zichtbaar is voor overige gebruikers van de app. Andersom zal gebruiker besproken onderwerpen in de app niet zonder toestemming van de andere gebruiker(s) delen met derden.

Artikel 3 - Lidmaatschap

1. Om lid te worden van de Fietsvrouwen® community is het noodzakelijk dat gebruiker een e-mailadres verstrekt. Fietsvrouwen® biedt zowel gratis als betaalde lidmaatschappen aan.
2. Het gratis lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan op ieder moment opgezegd worden door een e-mail te sturen naar info@fietsvrouwen.cc. Na verloop van tijd wordt het gratis lidmaatschap omgezet in een betaald lidmaatschap.
3. Voor de rechten en plichten betreffende een betaald lidmaatschap, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Fietsvrouwen®.
4. Een gratis lidmaatschap kan op ieder moment ge-upgrade worden naar een betaald lidmaatschap. Gebruiker kan hiervoor een e-mail sturen naar info@fietsvrouwen.cc.
5. Fietsvrouwen® heeft het recht het gratis lidmaatschap met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen als gebruiker in strijd handelt met haar verplichtingen op grond van deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 4 - Garantie

1. Fietsvrouwen® zal zich als een goede dienstverlener inspannen om ervoor te zorgen dat gebruiker optimaal gebruik kan maken van het online platform en de community. Fietsvrouwen® kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn en altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van gebruiker.
2. Fietsvrouwen® streeft ernaar eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en te zorgen dat gebruiker hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.
3. Fietsvrouwen® heeft het recht om zonder een voorafgaande mededeling haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen, zonder dat gebruiker hierdoor recht heeft op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Fietsvrouwen® zal haar best doen om gebruiker hierover vooraf te informeren.
4. De informatie op het online platform kan zonder voorafgaande mededeling door worden gewijzigd door Fietsvrouwen®. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het online platform en de community.
5. De informatie die wordt weergegeven op het online platform van Fietsvrouwen®, is onder voorbehoud van kennelijke vergissingen, verschrijvingen en programmeer- en typefouten. 

Artikel 5 - Affiliate links

1. De website van Fietsvrouwen® bevat affiliate links naar websites buiten het domein van Fietsvrouwen®. Door op deze links te klikken wordt gebruiker naar de website van de adverteerder geleid. 

Wanneer gebruiker een overeenkomst sluit dankzij de affiliate link, wordt de overeenkomst aangegaan met de adverteerder en niet met Fietsvrouwen®.
2. Fietsvrouwen® ontvangt van de adverteerde een vergoeding per gekocht product of gekochte dienst. 


Artikel 6 - Ongepast gedrag

1. Fietsvrouwen® heeft het recht om de gebruiker die ongepast gedrag vertoont op het online platform of de community of het online platform of de community gebruikt in strijd met de wet of deze gebruikersvoorwaarden, de toegang tot het online platform of de community te ontzeggen en/of het (gratis) lidmaatschap te beëindigen. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaalde lidmaatschapskosten of enige andere compensatie. Voorbeelden van ongepast gedrag zijn: het openbaar maken en/of verspreiden van informatie van pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud, het promoten van (eigen) producten of diensten of je anders voordoen. Deze lijst is niet uitputtend.


Artikel 7 - Disclaimer

1. Fietsvrouwen® heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het plaatsen van content op de website. Desondanks kan het gebeuren dat informatie op de website onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. Fietsvrouwen® heeft het recht de content op de website te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
2. Sommige links op de website leiden naar webpagina’s buiten het domein van Fietsvrouwen®. Fietsvrouwen® heeft deze links enkel ter informatie voor de gebruiker opgenomen en kan niet instaan voor de inhoud, kwaliteit en het functioneren ervan.
3. Fietsvrouwen® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te bezoeken. Fietsvrouwen® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s waar op de website naar gelinkt wordt.
4. Wanneer gebruiker van mening is dat de website van Fietsvrouwen® of een link naar een andere webpagina informatie bevat die onrechtmatig, onjuist of onvolledig is, dan kan gebruiker contact opnemen via info@fietsvrouwen.cc. Fietsvrouwen® zal dan beoordelen of de content daadwerkelijk onrechtmatig is en zal, indien nodig, de content aanpassen of (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Wanneer het verzoek van gebruiker ziet op content van webpagina’s waar Fietsvrouwen® op de website naar verwijst, zal Fietsvrouwen® contact opnemen met de eigenaar van die webpagina en het verzoek van gebruiker doorgeven. Fietsvrouwen® zal de content slechts (tijdelijk) buiten gebruik stellen als Fietsvrouwen® vaststelt dat de content inderdaad onrechtmatig en/of in strijd is met wetgeving en dit zo ernstig is dat het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de content. 

Artikel 8 - Privacy

1. Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van het online platform en de community, is ook de privacy- en cookieverklaring van Fietsvrouwen® van toepassing. Deze is te lezen via https://fietsvrouwen.cc/privacyverklaring. Fietsvrouwen® zal de door gebruiker verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.


Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke getoond worden via het online platform, tijdens evenementen of op de social mediakanalen van Fietsvrouwen®, berusten uitsluitend bij Fietsvrouwen® (of Fietsvrouwen® heeft er een gebruiksrecht op verkregen) en
mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Fietsvrouwen® worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval gebruiker het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Fietsvrouwen® het recht haar schade op gebruiker te verhalen. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Fietsvrouwen® is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door:
a. gebruik van het online platform en/of de community;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
c. onjuiste of onvolledige informatie op de website;
d. de afname van diensten van partners via het online platform.

Artikel 11 - Overige afspraken

1. De diensten van Fietsvrouwen® zijn alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar of met schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers.
2. Gebruiker zorgt ervoor dat de gegevens die zij via het online platform verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
3. Fietsvrouwen® is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn dat deze gebruikersvoorwaarden worden bijgewerkt. Fietsvrouwen® mag deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden altijd op de website geplaatst.
4. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
5. Alle geschillen die betrekking hebben op gebruik van het online platform of de community, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Fietsvrouwen® is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12 - Andere voorwaarden en regels die mogelijk op gebruiker van toepassing zijn


1. Algemene voorwaarden van zowel Fietsvrouwen® als een externe partij: deze voorwaarden zijn van toepassing als gebruiker een betaalde dienst bij Fietsvrouwen® afneemt. Dit kan gaan om een betaald lidmaatschap of een product maar ook het bijwonen van een online of offline event zoals een clinic, fietsvakantie of social ride valt onder de reikwijdte van de algemene voorwaarden.

2. Privacy- en cookieverklaring: wanneer gebruiker het online platform bezoekt, zich inschrijft voor de Fietsvrouwen® community of een dienst of product afneemt bij Fietsvrouwen®, worden er persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hierover, wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van Fietsvrouwen®.