Algemene voorwaarden Fietsvrouwen®

Fietsvrouwen® is een eenmanszaak gevestigd aan De Gaarden 78, 8101 ZA Raalte. Het postadres is De Gaarden 78, 8101 ZA Raalte. Fietsvrouwen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77609026


Fietsvrouwen beheert een online platform speciaal voor vrouwen. Op het platform vind je blogartikelen, tips, leuke events en een community, waar vrouwelijke fietsers verbinden en elkaar motiveren en inspireren. Daarnaast beheert Fietsvrouwen® een webshop waar producten en diensten verkocht worden en biedt Fietsvrouwen® zowel online als offline events aan.


In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden jij gebruik kunt maken van de diensten en producten van Fietsvrouwen®. We hebben ons best gedaan om deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@fietsvrouwen.cc.


De voorwaarden zijn zowel geschreven voor consumenten als voor zakelijke kopers. In de voorwaarden wordt steeds duidelijk aangegeven wanneer een bepaling alleen geldt ten opzichte van consumenten.

Onze privacy en cookie verklaring lees je hier

Artikel 1 - Begrippen

Fietsvrouwen®: De partij die diensten en producten op afstand aanbiedt en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Webwinkel: de webwinkel van Fietsvrouwen® te bereiken via: https://shop.fietsvrouwen.cc.
Website: de website van Fietsvrouwen® te bereiken via https://fietsvrouwen.cc.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere klant). Organisatie: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Fietsvrouwen® (zakelijke klant).
Koper: de consument of organisatie die een product of dienst koopt in de webwinkel en hiermee een betalingsverplichting aangaat.
Deelnemer: de consument die zich inschrijft voor een event van Fietsvrouwen®.
Gebruiker: de consument die gebruik wil maken van het online platform en/of de community van Fietsvrouwen®.
Wederpartij: de partij die met Fietsvrouwen® een overeenkomst sluit. Hiermee wordt zowel de deelnemer, de gebruiker, de koper en de organisatie bedoeld.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail

Artikel 2 - Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Fietsvrouwen® worden aangeboden en op alle offertes, overeenkomsten en abonnementen waarop Fietsvrouwen® deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Wanneer de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, hoe dan ook genaamd, zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Fietsvrouwen® zijn geaccepteerd.
4. In het geval één of meerdere afspraken uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige afspraken volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke afspraak.
5. Wanneer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met afspraken in een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan gaan de afspraken uit de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.
6. Wanneer de wederpartij akkoord gaat met het aanbod van Fietsvrouwen®, gaat Fietsvrouwen® er vanuit dat de wederpartij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord is met de inhoud ervan.
7. Fietsvrouwen® mag deze algemene voorwaarden wijzigen. De wederpartij ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.

Artikel 3 - Hoe komt de overeenkomst tot stand?
De overeenkomst tussen Fietsvrouwen® en de wederpartij komt tot stand doordat: a. de organisatie schriftelijk akkoord gaat met een door Fietsvrouwen® gedaan aanbod;
b. Fietsvrouwen® een gemaakte afspraak, schriftelijk aan de organisatie bevestigt. Fietsvrouwen® gaat er vanuit dat de bevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de te leveren diensten, tenzij de organisatie binnen drie (3) kalenderdagen laat weten, dat dit niet zo is;
c. koper/gebruiker digitaal akkoord gaat met het aanbod van Fietsvrouwen® door het product of de dienst haar keuze in de webwinkel aan te geven en de bestelling/inschrijving af te ronden én te voldoen aan de gestelde voorwaarden;
d. Fietsvrouwen® een bestelling per e-mail aan koper bevestigt;
e. deelnemer zich via de website inschrijft voor een event en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. De wederpartij gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
3. Fietsvrouwen® treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4 - Aanbod/offertes

1. Een aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Dit betekent dat Fietsvrouwen® het aanbod kan wijzigen.
2. Offertes zijn tot veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum geldig.
3. Alle genoemde prijzen in de webwinkel zijn inclusief btw. Genoemde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
4. De wederpartij zorgt ervoor dat de gegevens die zij aan Fietsvrouwen® verstrekt juist, actueel en volledig zijn.
5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten of diensten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Fietsvrouwen® is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer- en/of typefouten op de website en/of de social mediakanalen van Fietsvrouwen®. Dit betekent dat Fietsvrouwen® niet verplicht is om het product of de dienst tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 - Betaald lidmaatschap community
1. Naast het gratis lidmaatschap, is het voor gebruikers van de Fietsvrouwen® community mogelijk een betaald lidmaatschap af te sluiten. Gratis lidmaatschappen gaan na bepaalde tijd automatisch over in een betaald lidmaatschap, tenzij gebruiker het lidmaatschap opzegt. Hiermee gaat gebruiker bij het afsluiten van het lidmaatschap akkoord.
2. Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt aan het einde van de looptijd, automatisch verlengd, tenzij gebruiker het lidmaatschap opzegt. Het lidmaatschap kan tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen. Na verlenging is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar.
3. Het lidmaatschap op de community bestaat uit een levering van digitale inhoud. De consument stemt ermee in om direct toegang te krijgen tot de community en verklaart daarmee afstand te doen van haar wettelijke recht van ontbinding (bedenktijd).
4. Fietsvrouwen® kan ervoor kiezen een lidmaatschap niet langer aan te bieden. In dat geval kan Fietsvrouwen® het lidmaatschap met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen beëindigen.
5. Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ge-upgrade of gedowngrade worden naar een uitgebreider of minder uitgebreid lidmaatschap. Gebruiker ontvangt voorafgaand aan de upgrade een betalingsverzoek met het nog verschuldigde bedrag voor de extra diensten. Er vindt in het geval van een downgrade geen restitutie plaats. Houdt er rekening mee dat bepaalde diensten bij een downgrade niet meer toegankelijk zijn.
6. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde betaalde diensten in de community, kan het noodzakelijk zijn een app van een derde partij te installeren. Bij installatie van de app, gaat gebruiker akkoord met de voorwaarden van de app leverancier. Voor de overige regels met betrekking tot het gebruik van het online platform en de Fietsvrouwen® community wordt verwezen naar de gebruikersvoorwaarden.
7. Fietsvrouwen® heeft het recht het lidmaatschap, na een waarschuwing, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen als gebruiker in strijd handelt met haar verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden en/of de gebruikersvoorwaarden

Artikel 6 - Webwinkel en recht van ontbinding
1. De website bevat een webwinkel waarin zowel fysieke als digitale producten op afstand gekocht kunnen worden.
2. Een consument heeft bij de koop op afstand een wettelijke recht van ontbinding. Dit betekent dat de consument de overeenkomst, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, kan ontbinden. Wanneer de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product van de bestelling heeft ontvangen.
3. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke recht van ontbinding, dient de consument contact op te nemen met Fietsvrouwen® via info@fietsvrouwen.cc of het modelformulier herroeping in te vullen. De consument zal het product, inclusief toebehoren, vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst, retourneren naar Fietsvrouwen®. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de consument.
4. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering optreedt tijdens de bedenktijd, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
5. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke recht van ontbinding, ligt bij de consument.
6. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging heeft Fietsvrouwen® veertien (14) dagen de tijd om het aankoopbedrag terug te storten.
7. Het wettelijke recht van ontbinding geldt alleen voor consumenten.
8. Het wettelijke recht van ontbinding geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument of op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument gemaakt zijn. Hierbij kan gedacht worden aan op maat gemaakte kleding of gegraveerde producten.
9. Op verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd, is het wettelijke recht van ontbinding ook niet van toepassing als de verzegeling na levering is verbroken.
10. Het wettelijke recht van ontbinding is ook niet van toepassing op e-books, e-learnings en andere producten of diensten die bestaan uit een levering van digitale inhoud en waarbij de consument vooraf uitdrukkelijk ingestemd heeft met de levering binnen de bedenktijd en de consument verklaard heeft af te zien van het wettelijke recht van ontbinding.
11. Fietsvrouwen® staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12. De producten die Fietsvrouwen® aanbiedt, hebben de eigenschappen die Fietsvrouwen® in het aanbod kenbaar heeft gemaakt.
13. Fietsvrouwen® zal geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
14. Producten worden geleverd op het (e-mail)adres dat door koper in het bestelproces is aangegeven.
15. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op koper vanaf het moment van bezorging bij koper.
16. Alle genoemde prijzen in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten worden voor de aankoop duidelijk met de consument gecommuniceerd.

Artikel 7 - Events
1. Fietsvrouwen® organiseert zowel offline als online events. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere clinics, fietsvakanties en social rides.
2. Om deel te nemen aan een event, dient deelnemer zich aan te melden via de webwinkel/website. De aanmelding is pas definitief als deelnemer een bevestiging heeft ontvangen.
3. Deelname aan een event is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer.
4. Omdat de events vallen onder diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt, is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten niet van toepassing. De consument doet bij de inschrijving, afstand van dit recht. Dit betekent dat de consument na inschrijving geen bedenktijd heeft. Op grond van de wet is het wettelijke ontbindingsrecht ook uitgesloten op fietsvakanties. Geboekte fietsvakanties zijn dus definitief, tenzij in de reisovereenkomst met de desbetreffende organisatie anders is overeengekomen.
5. Wanneer deelnemer een fietsvakantie boekt, gaat deelnemer een reisovereenkomst aan met de desbetreffende organisator van de fietsvakantie. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de uitvoerende reisorganisator van toepassing. Zie algemene voorwaarden van reispartner Cycle-Travel. Fietsvrouwen® treedt enkel op als doorverkoper en wordt geen partij bij de reisovereenkomst.
6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldig visum, eventueel benodigde vignetten en overige (Covid) documenten welke in het land van vertrek en/of het land van bestemming verplicht zijn. Let op: in sommige landen dient een paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn.
7. Deelnemer is bij fietsvakanties verplicht een reisverzekering af te sluiten die in ieder geval geldig is tijdens de volledige duur van het event. Naast de verplichte reisverzekering, raadt Fietsvrouwen® ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Organisatoren kunnen het doen van een medische check verplicht stellen.
8. Deelnemer is zelf en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het regelen van deugdelijke apparatuur en faciliteiten (smartphone, computer, fietstrainer, apps, stabiele internetverbinding) om online events van Fietsvrouwen® bij te kunnen wonen.Bij offline events zal deelnemer zelf materiaal zoals een fiets en fietsuitrusting (kleding, helm, reserveonderdelen) regelen, tenzij anders overeengekomen. Een helm is altijd verplicht. Bij de huur van materiaal, kan deelnemer gehouden zijn akkoord te gaan met de voorwaarden van de verhuurder. In het geval er schade ontstaat aan door deelnemer geleend of gehuurd materiaal, dan is deelnemer hiervoor aansprakelijk.
9. Deelnemer zal zich bij het event houden aan geldende veiligheidsvoorschriften en verkeersregels.
10. Deelnemer verklaart voorafgaand aan een event in een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te verkeren en Fietsvrouwen® op de hoogte te stellen van medische informatie. Wanneer deelnemer hierover twijfelt, dan dient deelnemer dit kenbaar te maken bij Fietsvrouwen®.
11. Het deelnemen aan een event, verloopt op eigen risico van deelnemer. Bepaalde events kunnen alleen toegankelijk zijn voor leden van de KNWU (fietsbond). Dit wordt in het aanbod duidelijk aangegeven.
12. Bij sommige events geldt een minimumaantal deelnemers. Het minimumaantal deelnemers wordt dan in het aanbod vermeld. Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn voor het geboekte event, heeft Fietsvrouwen® het recht het event te annuleren. Deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van het inschrijfbedrag. In het geval een event geen doorgang kan vinden, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang op de hoogte gesteld.
13. Bij annulering van het event door deelnemer gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: - Bij annulering vanaf inschrijfdatum tot zestig (60) dagen voor de startdatum van het event is deelnemer gehouden vijftig procent (50%) van het inschrijfbedrag te betalen. - Bij annulering vanaf zestig (60) tot dertig (30) dagen voor de startdatum van het event is deelnemer vijfenzeventig procent (75%) van het inschrijfgeld verschuldigd. - Bij annulering vanaf dertig (30) dagen voor de startdatum van het event, heeft deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfbedrag. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. - Wanneer deelnemer het event voortijdig beëindigd, is Fietsvrouwen® niet verplicht tot restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld. - Bij annulering van een fietsvakantie zijn de annuleringsvoorwaarden van de reisorganisatie van toepassing.
14. In het geval de organisatie een event annuleert, is de organisatie gehouden tot betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 - Prijzen, facturatie en betaling
1. Webwinkel aankopen dienen te worden betaald via een geautomatiseerd betaalsysteem direct na afronding van de bestelling/inschrijving. Bij de aankoop van producten kan in het bestelproces gekozen worden voor betaling achteraf. De deelnemer/koper ontvangt de bevestiging automatisch per e-mail.
2. Fietsvrouwen® blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de koper aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Lidmaatschapskosten worden maandelijks vooruitbetaald via automatische incasso.
4. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de organisatie van rechtswege in verzuim. Fietsvrouwen® heeft in dat geval het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand als hele maand gerekend mag worden. Ook mag Fietsvrouwen® incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening brengen. Voor consumenten is de wettelijke regeling van toepassing.
6. Deelnemer krijgt pas toegang tot een event, na betaling van de volledige aankoopsom.
7. Fietsvrouwen® heeft het recht haar prijzen te wijzigen. De wederpartij ontvangt hierover vooraf bericht. Bij een prijswijziging heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving geven de consument niet het recht de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 9 - Privacy
1. Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van het online platform en de community, is ook de privacy- en cookieverklaring van Fietsvrouwen® van toepassing. Deze is te lezen via deze link. Fietsvrouwen® zal de door gebruiker verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.


Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke getoond worden via het online platform, in de community, tijdens events of op de social mediakanalen van Fietsvrouwen®, berusten uitsluitend bij Fietsvrouwen® (of Fietsvrouwen® heeft er een gebruiksrecht op verkregen) en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Fietsvrouwen® worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden. 2. Ook op de producten die Fietsvrouwen® verkoopt, rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Fietsvrouwen® worden gekopieerd. 3. Fietsvrouwen® is een gedeponeerd merk en valt ook onder de reikwijdte van dit artikel. 4. In het geval gebruiker het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Fietsvrouwen® het recht haar schade op gebruiker te verhalen.

Artikel 11 - Garantie & aansprakelijkheid

1. Het product dient bij levering door de koper gecontroleerd te worden op kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken. In het geval dat er iets mis is bij levering, dient de koper dit zonder onnodige vertraging schriftelijk te melden bij Fietsvrouwen®.
2. De koper is verplicht de bijgeleverde gebruiks-,was-, en/of onderhoudsvoorschriften na te leven.
3. Fietsvrouwen® biedt de wettelijke garantie op haar producten.
4. Fietsvrouwen® is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie op het online platform. Ook is Fietsvrouwen® niet aansprakelijk voor inbreuk makende advertenties die op het online platform getoond worden.
5. Deelname aan events geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van deelnemer. Fietsvrouwen® is niet aansprakelijk voor immateriële of materiële schade van deelnemer of schade veroorzaakt door deelnemer aan eigendommen van andere deelnemers.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.


Artikel 12 - Klachten

1. In het geval de wederpartij een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst of niet tevreden is over een product of dienst van Fietsvrouwen®, dan zal de wederpartij de gebreken binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk melden bij Fietsvrouwen®.
2. Fietsvrouwen® zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de webwinkel, is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via het ODRplatform
4. Het indienen van een klacht, ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 13 - Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door Fietsvrouwen® gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Fietsvrouwen® gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
4. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 14 - Andere voorwaarden en regels die mogelijk op gebruiker van toepassing zijn

1. Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van het online platform en de Fietsvrouwen® community.
2. Privacy- en cookieverklaring: wanneer de wederpartij het online platform bezoekt, zich inschrijft voor de Fietsvrouwen® community, zich inschrijft voor een event of een dienst of product afneemt bij Fietsvrouwen®, worden er persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hierover, wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van Fietsvrouwen®.

Versie april 2024